Literatura i linki

LITERATURA

 1. Anna Juga-Szymańska, Paweł Szymański, Prowincjonalnorzymska zapinka tarczowata z Czerwonego Dworu koło Gołdapi, [w:] A. Urbaniak i in. (red.), Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina II, Łódź – Warszawa 2010, 261–282.
  Pobierz
 2. Anna Juga-Szymańska, Paweł Szymański, Funde aus dem Hügel 38 des Gräberfeldes Czerwony Dwór bei Goldap. Anmerkungen über den Anfänge der Bogaczewo-Kultur, „Archaeologia Lituana” 14, 2013, 78-87.
  Pobierz
 3. Paweł Szymański, Kurgannyj mogil’nik sudavskoj kul’tury w Červonym Dvore okolo Goldapa. Itogi issledovanij 2003–2007 gg, [w:] O.A. Radûš, K.I. Skvorcov (red.), Germania-Sarmatia. Drevnosti Central’noj i Vostočnoj Evropy epohi rimskogo vliânâ i pereseleniâ narodov, Kaliningrad 2008, 83–89.
  Pobierz
 4. Paweł Szymański, Czerwony Dwór, st. XXI, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w latach 2009-2010, „Światowit” VIII (XLIX)/B (2009-2010), 2011, 183-185.
  Pobierz
 5. Paweł Szymański, Czerwony Dwór, st. XXI, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2011, Światowit IX (L)/B (2011), 2012, 293-297.
  Pobierz
 6. Paweł Szymański, Kurhan z grobami piętrowymi z okresu wędrówek ludów na cmentarzysku w Czerwonym Dworze koło Gołdapi, [w:] M. Hoffmann, M. Karczewski, S. Wadyl (red.), Książka abstraktów. I Warmińsko-Mazurska Sesja Sprawozdawcza (za lata 2008-2012) poświęcona Pamięci Prof. J. Okulicza-Kozaryna, Białystok – Gdańsk – Olsztyn – Toruń 2013, 37-40.
  Pobierz
 7. Paweł Szymański, Z badań nad chronologią i zróżnicowaniem kulturowym społeczności Mazur w późnej starożytności i u progu wczesnego średniowiecza, Barbaricum 9, Warszawa 2013.
  Pobierz
 8. Paweł Szymański, Chronologia gołdapskiej grupy kulturowej w okresie wędrówek ludów, Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages, vol. XX, 2018.
  Pobierz
 9. Paweł Szymański, Leszek Godzieba, Mogil’nik sudovskoj kul’tury w Červonym Dvore – predvaritel’nye rezul’taty issledovanij v 2003-2005 godah, „Archaeologia Lituana” 7, 2006, 43–53.
  Pobierz
 1. Piotr Iwanicki, Paweł Szymański, Badania w 2002 roku cmentarzyska kultury bogaczewskiej w Czerwonym Dworze (stanowisko XV) w Puszczy Boreckiej, [w:] A. Bitner-Wróblewska (red.), Kultura bogaczewska w 20 lat później. Materiały z konferencji, Warszawa, 26-27 marca 2003, Seminarium Bałtyjskie I, Warszawa 2007, 369-377.
  Pobierz
 2. Piotr Iwanicki, Kształtowanie się osadnictwa kultury bogaczewskiej w dolinie Gołdapy, na podstawie badań z lat 2008-2011, [w:] S. Wadyl, M. Karczewski, M.J. Hoffmann (red.), Materiały do Archeologii Warmii i Mazur I, Warszawa–Białystok 2015, 111-119.
  Pobierz
 1. Anna Bitner-Wróblewska, Z badań nad ceramiką zachodniobałtyjską w okresie wędrówek ludów. Problem tzw. kultury sudowskiej, Barbaricum t. 3, Warszawa 2004, 219-241.
 2. Anna Bitner Wróblewska, Suwalszczyzna w okresie wędrówek ludów, [w:] Ceramika zachodniobałtyjska od wczesnej epoki żelaza do początku ery nowożytnej, Białystok 1998, 305-311.
 3. Anna Bitner Wróblewska, Suwalscy „pacyfiści”. Wpływ Gotów na obrządek pogrzebowy mieszkańców Suwalszczyzny w okresie wędrówek ludów?, [w:] A. Kokowski (red.), Europa Barbarica. Ćwierć wieku archeologii w Masłomęczu, Lublin 2005, 33-42.
 4. Marcin Engel, Uwagi na temat jaćwieskiej ceramiki osadowej na przykładzie materiałów z obiektów I i Ia z Konikowa (Rostka), [w:] M. Karczewska, M. Karczewski (red.) Ceramika zachodniobałtyjska. Nowe źródła i interpretacje. Materiały z konferencji, Białystok 23 – 24 września 2002 roku, Białystok 2004, 191-219.
 5. Marcin Engel, Piotr Iwanicki, Zagadkowe naczynie w obstawie kamiennej z osady jaćwieskiej w Konikowie (Rostku) pod Gołdapią, [w:] W Nowakowski i A. Szela (red.) Officina Archaeologica Optima. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Światowit Supplement Series P, t. VII, Warszawa 2001, 69-75.
 6. Marcin Engel, Piotr Iwanicki, Alaksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz, „Sudovia in gua Sudovitae”. The new hypothesis about the origin of Sudovian Culture, „Archaeologia Lithuana” t. 7, 2006, 184-211.
 7. Marcin Engel, Piotr Iwanicki, Alaksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz, Sudovia in gua Sudovitae. Nowa hipoteza na temat genezy kultury sudowskiej, „Światowit” t. VI(XLVII)/B, 2006, 23-33.
  Pobierz
 8. Marian Kaczyński, Problem zróżnicowania wewnętrznego „kultury sudowskiej“ w późnym podokresie wpływów rzymskich i okresie wędrówek ludów, [w:] Kultury Archeologiczne i strefy kulturowe w Europie Środkowej w okresie wpływów rzymskich, Zeszyty Naukowe UJ CCCCXXII, Prace Archeologiczne 22, 1976, 253-286.
 9. Wojciech Nowakowski, Centrum czy peryferie? Dorzecze Czarnej Hańczy u schyłku starożytnosci, Studia Archaeologica Sudaica 1, Warszawa 2017, 13-35.
 10. Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz, Möglichkeiten der Ausnutzung von Quellentexten und Archivalien bei der Rekonstruktion des Gräberfeldes in Grunajki, [w:] W. Nowakowski, M. Lemke (red.), Auf der Suche nach verlorenen Archäologie, Warszawa, 2003, 115-127.
 11. Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz, Brązowa ażurowa płytka z cmentarzyska w Boćwince, pow. Gołdap: amulet czy aplikacja stroju? Przyczynek do badań nad stylistyką ozdób bałtyjskich, Studia Galindzkie I, Warszawa 2003, 139-144.
 12. Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz, …man hätte auf dem Gute Grüneiken Hünengräber entdeckt. Próba rekonstukcji formy grobów na cmentarzysku w Grunajkach, [w:] A. Bitner-Wróblewska (red.), Kultura bogaczewska w 20 lat później. Materiały z konferencji, Warszawa, 26-27 marca 2003, Seminarium Bałtyjskie I, Warszawa 2007, 457-485.
 13. Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz, Radiowęglowe daty z cmentarzyska w Czerwonym Dworze, stan. XXI, pow. olecki, woj. warmińsko-mazurskie. Przyczynek do badań nad chronologią Jaćwieży w okresie wędrówek ludów, „Studia Węgorapskie” 1, 2009, 135-147.
 14. Paweł Szymański, Dwie zapinki z dawnego Rothebude i z Czerwonego Dworu. Kontakty tzw. skupienia gołdapskiego kultury sudowskiej, [w:] W. Nowakowski, A. Szela (red.), Pogranicze trzech światów. Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych, Światowit Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages XIV, Warszawa 2006, 369–380.
  Pobierz
 15. Paweł Szymański, Aus Archivforschungen. Erste Bemerkungen zum Baltischen Gräberfeld aus Völkerwanderungszeit in Rothebude, Kr. Goldap, „Archäologisches Nachrichtenblatt” 13 (1/2008), 2008, 83-89.
  Pobierz
 16. Paweł Szymański, Grób 1 z Nowej Boćwinki. Kilka uwag i dygresji na temat niektórych cech późnorzymskich zapinek bałtyjskich, [w:] A. Bitner-Wróblewska, G. Iwanowska (red.), Bałtowie i ich sąsiedzi. Marian Kaczyński in memoriam, Seminarium Bałtyjskie II, Warszawa 2009, 463-478.
  Pobierz
 17. Paweł Szymański, Ceramika z cmentarzysk tzw. skupienia gołdapskiego kultury sudowskiej. Wstęp do badań, [w:] M. Karczewska, M. Karczewski (red.), Ceramika bałtyjska. Tradycje i wpływy. Materiały z konferencji, Białystok 21–23 września 2005, Białystok 2009, 71–95.
  Pobierz
 18. Paweł Szymański, Schyłek grupy gołdapskiej kultury sudowskiej w okresie wędrówek ludów, [w:] J. Andrzejowski, C. von Carnap-Bornheim, A. Cieśliński, B. Kontny (red.), Orbis Barbarorum. Studia. Studia ad archaeologiam Germanorum et Baltorum temporibus Imperii Romani pertinentia Adalberto Nowakowski dedicata, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina VI, 2017, 239-252.
  Pobierz

LINKI


https://www.nid.pl/pl/- Narodowy Instytut Dziedzictwa
http://www.pma.pl/ – Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
http://www.mkidn.gov.pl/ – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
http://www.czerwony-dwor.bialystok.lasy.gov.pl/ – strona Nadleśnictwa Czerwony Dwór
https://terradesolata.pl/ – Fundacja Terra Desolata
https://www.bip.wuoz.olsztyn.pl/748-menu/delegatury/elk.html – delegatura WUOZ w Ełku
http://www.naukawpolsce.pap.pl/ – serwis Polskiej Agencji Prasowej – nowości m.in. ze świata archeologii
http://pradzieje.pl/ – serwis poświęcony archeologii